• شنبه تا جهارشنبه 9:00 الی 19:00
  • شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 19:00

وکالت امور پزشکی


مطابق قانون مسئولیت مدنی، همه افراد در برابر اعمالی که مرتکب می شوند مسئول هستند، بنابراین چنانچه در اثر عملی که انسان انجام می دهد، آسیب یا ضرر جسمانی به فردی وارد شود، مسئول جبران ضررو زیان وخسارت وارده می باشد ؛ همه انسان ها ممکن است در زندگی قصور یا اشتباهاتی داشته باشند، بعضی از اشتباهات قابل گذشت هستند اما برخی از اشتباهات قابل اقماض یا گذشت نیستند .

همه افراد در هر منصب یا شغلی که هستند مسئول اعمال خویش می باشند، از جمله مشاغلی که با زندگی انسان ها سرو کار داشته و اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه باشد ، شغل پزشکی می باشد.

امتیازدهی به مطالب
× مشاوره با اسماعیل سلیمانی