• شنبه تا جهارشنبه 9:00 الی 19:00
  • شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 19:00

وکالت مالی


کارشناسی و داوری پرونده های مالی و مالیاتی ، رفع اختلاف مالی شرکا و بررسی مغایرت ها ، پیگیری پرونده های مالیاتی ، طرح و تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی و حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ، حسابرسی و ممیزی داخلی

امتیازدهی به مطالب
× مشاوره با اسماعیل سلیمانی