• شنبه تا جهارشنبه 9:00 الی 19:00
  • شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 19:00

وکالت امور خانواده و حسبی


انحصار وراثت ، تحریر و تقسیم ترکه .تعیین قیم و نصب امین و قیم اتفاقی .محجوریت. امور ثبت احوالی و تغییر نام و اصلاح شناسنامه

 طلاق اعم از توافقی و یکطرفه از ناحیه زوجه و یا زوج ،مطالبه نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، مهریه ، حضانت ، تمکین ، استرداد جهیزیه، دعاوی اعسار از پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه

امتیازدهی به مطالب
× مشاوره با اسماعیل سلیمانی